Strona główna
O kole
Spotkania
Członkowie
Galeria
Statut
Kontakt

Księga Gości
Forum wewn.

Zakład SGiO

Przyjdź Sztywny - Wyjdź Kreatywny
Obóz w Kazimierzu
Forum Młodych 2008
Szkolenia z AEGEE
Szkolenia wewnętrzne
Projekt badawczy

Kultura a rynek
Wyciąg ze statutu
Studenckiego Koła Naukowego Socjologów Gospodarki i Organizacji
Uniwersytetu Marii Curie-Sk3odowskiej
w Lublinie


Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła

Artykuł 1
Koło nosi nazwę "Studenckie Koło Naukowe Socjologów Gospodarki i Organizacji UMCS w Lublinie" i zwane jest w dalszym ciągu Statutu kołem.

Artykuł 2
Siedzibą Koła jest Dom Studenta Femina, 20-035 Lublin, ul. Langiewicza 20, p. 012

Artykuł 3
Koło zrzesza studentów UMCS w Lublinie.

Artykuł 4
Koło jest utworzone na podstawie "Ustawy o szkolnictwie wyższym" i wewnętrznych przepisów UMCS.


Rozdział II
Cele i metody działania Koła

Artykuł 5
Celem Koła jest:
- pogłębianie wiedzy z zakresu Socjologii gospodarki i organizacji i nauk pokrewnych;
- rozwijanie życia samorządowego wśród członków Koła i przygotowanie ich do pracy zawodowej;
- tworzenie wśród studentów UMCS atmosfery koleżeńskiej, więzi z Uniwersytetem oraz kultywowania tradycji akademickich;
- działalność samopomocowa w zakresie studiów;
- ogólna działalność dla dobra UMCS.

Artykuł 6
Koło realizuje swoje cele przez:
- inicjowanie i organizowanie różnego rodzaju akcji, spotkań, sympozjów, warsztatów, obozów;
- nawiązywania i utrzymywanie kontaktów ze specjalistami z zakresu nauk socjologicznych, samorządem i administracją oraz politykami z regionu, kraju i świata;
- kontakty służbowe i koleżeńskie z innymi tego typu środowiskami akademickimi w kraju i za granicą;
- organizowanie wyjazdów na różnego rodzaju wydarzenia z dziedziny socjologii, edukacji, gospodarki, a także kulturalny;
- każdą inną właściwą formę działań w celu realizacji zadań Koła.

Artykuł 7
W ramach swoich zadań statutowych koło rozwija działalność na zasadach współpracy z innymi organizacjami studenckimi, działającymi na terenie Uniwersytetu.


Rozdział III
Członkowie Koła - ich prawa i obowiązki

Artykuł 8
Członkiem Koła może zostać każdy student UMCS który:
- zadeklarował wolę przystąpienia do Koła;
- został przyjęty przez Zarząd w poczet członków.

Artykuł 9
W przypadku, gdy Zarząd odmówi przyjęcia kandydata do Koła, przysługuje mu odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu.
Artykuł 10
Członkowie mają obowiązek:
- przestrzegania niniejszego Statutu, uchwał i zarządzeń władz Koła;
- czynnego i stałego udziału w pracach Koła;
- popularyzacji i dbania o dobre imię Koła wśród studentów Uniwersytetu.

Artykuł 11
Członkowie Koła mają prawo do:
- uczestniczenia w Walnym Zebraniu i składania wniosków dotyczących spraw statutowych, wyboru władz Koła oraz bieżącej działalności Koła;
- czynnego i biernego prawa wyborczego;
- informacji na temat działalności Koła;
- brania udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Koło i korzystania z mienia Koła;
- zgłaszania wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków Koła przed Sądem Koła.

Rozdział IV
(...)

Rozdział V
Zarząd Koła

Artykuł 26
Zarząd koła składa się z 5 osób, w tym:
- Prezesa;
- Wiceprezesa;
- Sekretarza;
- Skarbnika;
- Członka Zarządu.

Artykuł 27
A. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów na okres jednego roku akademickiego.
B. Oddzielnie wybierany jest Prezes, a oddzielnie pozostali członkowie Zarządu.

(...)

Artykuł 30
Do zadań Zarządu należy:
- realizacja przyjętego przez Walne Zebranie planu działania;
- kierowanie Kołem i wykonywanie bieżących zadań;
- zwoływanie Walnego Zebrania w celu omówienia bieżących spraw;
- sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawienie ich właściwym władzom;
- reprezentacja Koła na zewnątrz;
- realizacja celów statutowych Koła oraz zadań wynikających z zapisów niniejszego Statutu.

(...)

Artykuł 33
Do obowiązków Prezesa należy:
- reprezentowanie Koła na zewnątrz;
- przedstawienie propozycji planu pracy Zarządu;
- kierowanie pracami Zarządu i ogólna kontrola Koła;
- wydawanie decyzji wiążących członków Koła;
- zwoływanie i przewodniczenie zebraniom Zarządu, Koła oraz Walnemu Zebraniu;
- wybieranie Koordynatora z ramienia Zakładu Socjologii Gospodarki i Organizacji w porozumieniu z Zarządem i kadrą Zakładu.

(...)

Rozdział VI
Opiekun Naukowy z ramienia kadry
Zakładu Socjologii Gospodarki i Organizacji

Artykuł 47
Koordynatorem z ramienia Zakładu Socjologii Gospodarki i Organizacji jest przedstawiciel naukowy Zakładu Socjologii Gospodarki i Organizacji.

Artykuł 48
Koordynator jest wybierany przez Prezesa Koła w porozumieniu z zarządem i kadrą Zakładu.

Artykuł 49
Koordynator ma za zadanie wspierać inicjatywy Koła swą wiedzą z zakresu socjologii gospodarki i organizacji oraz doświadczeniem w znajomości struktur uczelni.
statystyka